(CZ)
Za veškeré informace uveřejněné na stránkách www.viasancta.cz (dále jen "Stránky") odpovídá společnost Atlantis Development s. r. o., IČ: 04212592, se sídlem: Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 244076, jako provozovatel těchto internetových Stránek (dále jen "Provozovatel").


Podmínky pro uživatele Stránek jsou následující: (dále jen "Podmínky"):
 • Provozovatelem a vlastníkem Stránek www.viasancta.cz je Provozovatel.
 • Tyto Podmínky pro uživatele Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem používání a podmínkami Stránek.
 • Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty Stránek je zakázáno. Oprávnění rozhodovat o změnách Stránek má pouze Provozovatel.
 • Přístup k některým informacím uvedeným na Stránkách může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy.
 • Podmínky užívání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je X. x. 2023.
 • Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače: Stránky jsou plně kompatibilní se všemi obvyklými typy prohlížečů v posledních verzích (tj. s nainstalovanými aktualizacemi). Stránky byly testovány pro prohlížeče Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. Pro plnou funkčnost Stránek je nutná zapnutá podpora JavaScriptu a doporučen je přehrávač Adobe Flashplayer.
 • Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.
 • K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.
 • Vyplněním a odesláním formuláře uděluji souhlas, aby společnost Atlantis Development s. r. o. uchovávala, shromažďovala, zpracovávala a nakládala za účelem marketingového využití mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, údaje o komunikaci se mnou. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat. Souhlasím s tím, že zpracováním mých údajů může společnost Atlantis Development s. r. o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • Vyplněním a odesláním formuláře činím nezávaznou poptávku k zaslání bližších informací o předmětu poptávky a neprovádím jakoukoliv předrezervaci či rezervaci vybrané bytové jednotky, nebytové jednotky či rodinného domu. Poptání bližších informací nezavazuje mne ani jakoukoliv jinou osobu k podpisu jakékoliv smlouvy, ani mi nezakládá právo požadovat uzavření jakékoliv smlouvy, zejména rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy či kupní smlouvy. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že tzv. předrezervace, není platně uskutečněna do doby, než mi prodejce písemně nebo emailem potvrdí, že předrezervaci učinil. Za účelem závazné rezervace je nutná osobní schůzka s prodejcem a uzavření písemné rezervační smlouvy.
(EN)
All the information published on the www.viasancta.cz (hereinafter referred to as the "Website") is the responsibility of Atlantis Development s. r. o., Company Registration No. 04212592, registered office: Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha, incorporated in the Companies Register with the Municipal Court in Prague, File No. C 244076, as the operator of this Website (hereinafter referred to as the "Operator").


The terms and conditions for users of this Website are as follows: (hereinafter referred to as the "Terms and Conditions"):
 • The operator and owner of the www.viasancta.cz Website is the Operator.
 • The Operator has issued these Terms and Conditions for users with the intention of informing the public about the method of use as well as the conditions of the Website.
 • It is not allowed to interfere with the content or technical properties of the Website in any way without the consent of the Operator. The right to decide on changes to the Website lies solely with the Operator.
 • Access to some information contained on the Website may be subject to the provision of personal data of the user. In this case, the Operator handles these data in accordance with Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data, as amended.
 • All information and data, including the visualizations featured on this Website, are for informational purposes only.
 • The Terms and Conditions for use of this Website shall become valid and effective on the date of their publication. The publication date is X. X. 2023.
 • Recommended browser and computer configuration: the Website is fully compatible with all usual types of browsers in the current versions (i.e. with the installed updates available). The Website has been tested for the following browsers: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. For the full functionality of the Website it is necessary to enable JavaScript. Installation of Adobe Flash Player is recommended.
 • The Terms and Conditions can be altered or modified solely by the Operator.
 • We use cookies to personalize content and ads, provide social media functions and analyse our traffic. We share information about how you use our site with our social media, advertising and analytics partners. Partners may combine this information with other information you have provided or obtained as a result of using their services.
 • By completing and submitting this form I give my consent to my personal data being collected, stored, processed and handled for marketing purposes by Atlantis Development s. r. o., specifically: my name, surname, phone number, e-mail, information about communicating with me. I give my consent for an indefinite period of time and I am aware of the fact that I can revoke it at any time. Moreover, I agree with Atlantis Development s. r. o. engaging a third party to process my personal data.
 • By completing and submitting this form I request more detailed information about the item in question to be sent to me and in this way I am not making a pre-reservation or reservation of the selected housing unit, commercial unit or the house. My request for further information does not bind me or any other person to sign any contract whatsoever, nor does it entitle me to demand the conclusion of any contract, in particular the reservation contract, agreement on future purchase contract or purchase contract. I acknowledge and agree that pre-reservation (i.e. a non-binding reservation valid for 5 days) is not considered to be effective until the seller confirms to me in writing or by e-mail that he/she has made the pre-reservation. To make a binding reservation, a personal meeting with the seller and the signing of the written reservation agreement will be required.